junior1Het Junior-college

Informatie voor schoolbesturen


Na de uitgebreide aandacht die er mede door Weer Samen Naar School in de afgelopen decennia is geweest voor de kinderen die moeite hebben met leren of een andere belemmering ervaren in hun ontwikkeling, is de laatste jaren een groeiende aandacht zichtbaar voor de meer getalenteerde leerling. Grofweg kan men spreken van 15% van het totaal aantal leerlingen dat meer begaafd is.

Van deze groep wordt 4%  versneld, dat wil zeggen: slaat één of meerdere klassen over. Mogelijk dat dit percentage nog wat hoger zou komen te liggen als veel ouders en leerkrachten niet als bezwaar zien dat het kind wel erg jong is als het naar de middelbare school gaat.

Voor de meeste slimme leerlingen is binnen het reguliere systeem een goede oplossing mogelijk: door moeilijker stof en andere vakken aan te bieden (compacten en verrijken) en één of meerdere klassen over te slaan wordt ingesprongen op hun intellectuele capaciteiten en blijven de meeste kinderen gemotiveerd om te leren. Voor een kleine groep, de echt hoogbegaafden (ca. 2% van de schoolbevolking) is er sinds enkele jaren het Leonardo onderwijs.

Om de nadelen die er aan het versnellen kleven te kunnen opvangen, is het Junior-college in het leven geroepen. Kinderen sluiten de basisschool af, maar krijgen nog een jaar de tijd om als persoontje te rijpen. Het programma voorziet in heel veel uitdaging, zonder herhaling van de stof van voorgaande jaren en zonder gebruik te maken van methodes uit het VO om aldus herhaling in de toekomst te voorkomen.
Het Junior-College is een regionale voorziening. Het schoolbestuur dat hiermee gaat starten zal  de enige zijn die dit in de betreffende regio gaat aanbieden, tenzij het aanwezige potentieel meerdere klassen mogelijk maakt.
De extra kosten voor het opstarten van een Junior-college zijn zeer beperkt en kunnen voor geen enkele organisatie een belemmering zijn. De jaarlijkse exploitatie is kostendekkend: de reguliere bekostiging, aangevuld met een financiële bijdrage van de ouders, moet voldoende zijn om alle kosten te kunnen betalen.
De realisatie van Junior-Colleges zal plaats vinden in volgorde van aanmelding. Bij voldoende aanmeldingen zullen de eerste klassen starten bij de aanvang van het schooljaar 2014-2015.